OPĆI UVJETI

Opći uvjeti putovanja za turističke aranžmane:

1. OPĆE ODREDBE

Ovdje objavljeni opći uvjeti sastavni su dio ugovora između Euro ASAP Tours-a odnosno ovlaštene agencije i putnika/ ugovaratelja koji prijavljuje odabrani aranžman. Ukoliko je u pojedinom programu objavljena odredba različita od ovih općih uvjeta, primjenjuje se odredba/uvjet objavljen u programu. Ponuda je važeća samo do isteka dana i sata opcije i služi kao informacija o iznosu uplate i u druge se svrhe ne može koristiti. U slučaju samovoljnog/ neovlaštenog ispravljanja ili dopisivanja (ugovora, suglasnosti, vaučera) na dokumente Euro ASAP Tursa isti je nevažeći.

2. SADRŽAJ ARANŽMANA

Organizator putovanja Euro ASAP Tours jamči provedbu programa prema opisu aranžmana u svakom objavljenom programu. Sadržaj aranžmana organizator će ostvariti u potpunosti i na opisani način, osim u slučaju izuzetnih okolnosti (rat, nemir, štrajkovi, terorističke akcije, sanitarni poremećaji, elementarne nepogode, intervencije nadležnih vlasti, kašnjenje zrakoplova i drugih prijevoznih sredstava, nesreća, kvarova i sl.).

3. CIJENE ARANŽMANA

Cijene svih putovanja temeljene su u odnosu kune prema stranim valutama. Euro ASAP Tours može zahtijevati povećanje ugovorene cijene ukoliko je nakon objave programa došlo do promjene valutnih tečajeva, promjene troškova prijevoza (gorivo, cestarina i sl.), promjene cijene davatelja usluga (hotelijeri, restorani i sl.) i prijevoznika (zrakoplov, brod i sl.), najkasnije do 4 dana (dani se računaju datumski bez obzira na radne i neradne) prije početka aranžmana.

Za povišenje cijene aranžmana do 10% nije potrebna suglasnost kupca. Putnik se obvezuje prihvatiti povećanje cijene do 10%. U slučaju povišenja većeg od 10%, kupac ima pravo raskinuti ugovor o putovanju, ali nema pravo na naknadu štete. Fakultativni obilasci nisu uključeni u cijenu aranžmana kao ni cijene doplata (jednokrevetna soba, balkon, kod ski-aranžmana, posteljina, depozit, i sl.). Objavljene cijene rezultat su ugovora Euro ASAP Tours-a s partnerima i ne moraju odgovarati cijenama istaknutim na destinaciji na kojima putnik boravi.

4. PRIJAVE

Prilikom prijave kupac uplaćuje 35% vrijednosti aranžmana, a preostalih 65% iznosa aranžmana treba uplatiti najkasnije 21 dan (dani se računaju datumski bez obzira na radne i neradne) prije polaska na put ako u programu nije drugačije navedeno. Uz prijavu putnik je dužan dostaviti i navesti točne podatke, predočiti programom predviđene dokumente te uplatiti akontaciju. Ukoliko putnik ne navede-dostavi točne podatke, odgovoran je za sve troškove odnosno posljedice nastale davanjem netočnih podataka. Na dan prijave putnik potpisuje ugovor pod naznakom “Upoznat sam s programom i općim uvjetima i iste u cijelosti prihvaćam”.

Na taj način sve što je navedeno u općim uvjetima i programu postaje pravna obveza i za putnika i za organizatora putovanja. Ukoliko putnik iz bilo kojeg razloga ne potpiše ugovor o putovanju, a uplati aranžman, bilo u gotovini, karticom ili elektronskim putem, smatrat će se da je bio upoznat s općim uvjetima putovanja, koje je pomno proučio i da mu je ponuđeno putno osiguranje. Za ‘rezervacije na upit’ treba uplatiti akontaciju 10% cijene aranžmana po osobi. Organizator neće prihvatiti prijavu rezervacije na upit bez uplaćene akontacije. Za otkaz potvrđene rezervacije na upit, Euro ASAP Tours zadržava uplaćenu akontaciju.

5. UPLATE

Plaćanje se računa s danom kada putnik izvrši uplatu akontacije na blagajni ovlaštene putničke agencije odnosno banke na račun Euro ASAP Tours-a. Akontacija iznosi 35% cijene aranžmana odnosno onoliko koliko je navedeno u programu. Preostali iznos putnik uplaćuje najmanje 21 dan (dani se računaju datumski bez obzira na radne i neradne) prije putovanja, odnosno u roku koji je naznačen u programu. U slučaju otkaza ili nepoštovanja datuma uplate preostalog dijela aranžmana rezervacija aranžmana se automatski otkazuje, Euro ASAP Tours zadržava do tada uplaćeni iznos. Kad je do polaska na put preostalo manje od 21 dan (dani se računaju datumski bez obzira na radne i neradne) putnik takvu rezervaciju uplaćuje odjednom u cijelosti prilikom prijave. Putnik je prilikom polaska na putovanje dužan na zahtjev Euro ASAP Tours-ovog predstavnika predočiti dokumente/potvrdu o uplaćenom aranžmanu, u protivnome putnik nema pravo započeti putovanje.

6. ORGANIZATOROVO PRAVO NA OTKAZ ILI PROMJENU PROGRAMA

Na osnovi važećih zakonskih propisa, Euro ASAP Tours pridržava pravo na otkaz putovanja do najkasnije 4 dana (dani se računaju datumski bez obzira na radne i neradne) prije polaska ukoliko se za putovanje ne prijavi potreban broj putnika. Najmanji broj putnika za izvođenje pojedinog putovanja naznačen je kod svakog programa/ aranžmana. Euro ASAP Tours pridržava pravo na potpun ili djelomičan otkaz ugovora ako prije izvedbe ili tijekom izvedbe programa nastupe izvanredne okolnosti koje se nisu mogle predvidjeti, ukloniti ili izbjeći.

Euro ASAP Tours pridržava pravo na promjenu dana i sata polaska na put zbog promjene voznog reda zrakoplova ili nastupa više sile, kao i pravo na promjenu smjera putovanja zbog promijenjenih okolnosti (međutransfer, novi vozni red, nesiguran položaj države u kojoj je organiziran program, prirodne nepogode ili drugi nepredvidivi razlozi na koje Euro ASAP Tours ne može utjecati), bez posebne odštete i po važećim propisima u putničkom prometu. Euro ASAP Tours ne može preuzeti odgovornost za promjenu tijekom izvedbe programa uzrokovanu bilo kojom višom silom, kvarom i sl. Ukoliko Euro ASAP Tours otkaže putovanje, putnik ima pravo na povrat cjelokupnog do tada uplaćenog iznosa, ali nema pravo na naknadu štete po bilo kojoj osnovi (troškovi vize, cijepljenja, iznosa za uplaćena osiguranja ili sličnih usluga, što je potrebno za pojedini program). Euro ASAP Tours ne odgovara za kašnjenje zrakoplova, broda, autobusa ili vlaka iz bilo kojeg razloga (viša sila ili kvar), kao ni za promjene programa i nastale troškove uvjetovane takvim kašnjenjem.

Važna napomena: ako organizator prije početka putovanja značajnije izmijeni program ili smještaj ili cijenu, dužan je o tome obavijestiti putnika u pisanom obliku i ponuditi mu novi ugovor s izmijenjenim uvjetima. Putnik se u roku od najkasnije 2 dana (dani se računaju datumski bez obzira na radne i neradne) mora izjasniti o prihvaćanju ili odbijanju novog programa. Ako putnik odbije izmjene, organizator putovanja vraća putniku uplaćeni iznos, a putnik nema pravo na naknadu štete. Ako putnik ne reagira na izmjenu programa i u roku od 2 dana (dani se računaju datumski bez obzira na radne i neradne) ne odgovori, smatrat će se da je prihvatio predloženi program.

7. PUTNIKOV OTKAZ PUTOVANJA

Ukoliko putnik otkaže aranžman u slučaju osobnih odloka, bolesti, smrti užeg člana obitelji, sudskog ili vojnog poziva, Euro ASAP Tours u tom slučaju ima pravo na nadoknadu štete i to:

• do 46 dana prije polaska – 15% cijene aranžmana, a najmanje 300 kn
• 39 – 22 dana prije polaska – 25% cijene aranžmana
• 21 -15 dana prije polaska – 40% cijene aranžmana
• 14 – 9 dana prije polaska – 80% cijene aranžmana
• 8 – 0 dana prije polaska – 100% cijene aranžmana
• nakon polaska – 100% cijene aranžmana

Putnik može predložiti treću osobu da putuje umjesto njega pod uvjetom da snosi troškove promjene imena. Kada su stvarno nastali troškovi veći od onih u navedenoj ljestvici, organizator putovanja zadržava pravo naplate stvarno nastalih troškova. Putnik treba napisati otkazni dokument. Ako odbije napisati taj dokument, računa se da nije otkazao putovanje. PREPORUČUJEMO UPLATU PUTNOG OSIGURANJA (POLICA OD OTKAZA PUTOVANJA) u putničkoj agenciji ili izravno u osiguravajućoj tvrtki.

Euro ASAP Tours se obvezuje putniku osigurati svu dokumentaciju za ostvarivanje potraživanja prema osiguravajućem društvu tek nakon kompletne uplate aranžmana. Putnik može prekinuti putovanje u tijeku na svoju želju. Ako putnik na vlastiti zahtjev prekine putovanje iz bilo kojeg razloga (zakonskih, zdravstvenih, carinskih, nevažećih dokumenata, kašnjenja na mjesto polaska/mjesto nastavka i sl.), nema pravo na naknadu troškova nastalih zbog prijevremenog prestanka putovanja, kao ni na povrat bilo kakvih sredstava (povrat na mjesto polaska i sl.). U slučaju otkaza ne isplaćuje se trošak naplate vize, osiguranja i sl. Nepovoljne vremenske ili snježne prilike ne mogu biti razlogom otkaza s naslova više sile.

8. KATEGORIZACIJA I OPIS USLUGA

Ponuđeni hoteli i apartmani opisani su prema službenoj kategorizaciji u vrijeme izdavanja programa. Prehrana, komfor, usluge kao i druge ponude hotela/apartmana pod nadzorom su lokalnih turističkih organizacija, standardi smještaja i usluga u svakoj su državi različiti i nisu usporedivi. Organizator ne preuzima odgovornost za bilo kakvu pismenu ili usmenu informaciju koja nije u skladu s opisom usluga i objekata u objavljenim programima, a koja je dobivena od strane treće osobe.

9. SMJEŠTAJ U SOBE/APARTMANE

Ukoliko putnik nije izričito ugovorio sobu/apartman s posebnim odlikama, prihvatit će bilo koju službeno registriranu sobu/apartman za izdavanje u dotičnom objektu, opisanu u katalogu odnosno cjeniku. Ukoliko je moguće, organizator će pokušati ispuniti putnikov dodatni zahtjev (komfor, orijentacija sobe, kat ili sl.), ali ne može jamčiti ispunjenje takvog zahtjeva. Vrijeme smještaja u hotel poslije 16 sati, a napuštanja hotelske sobe najkasnije do 10 sati po lokalnom vremenu. U apartmanu smještaj poslije 17 sati, napuštanje apartmana najkasnije do 10 sati.

10. ZDRAVSTVENI PROPISI I ZAŠTITA

Prema propisima Svjetske zdravstvene organizacije, za putovanje u pojedine zemlje putnik je dužan cijepiti se i pribaviti odgovarajući dokument. Cijepljenje je obvezno kada takav propis nastupi nakon zaključivanja ugovora o putovanju, te ne može biti razlogom raskida ugovora ukoliko cijepljenje nije protivno putnikovom zdravlju. U tom slučaju putnik prilaže liječničku potvrdu.

11. PUTNIKOVA PRTLJAGA

Putnik ima pravo na besplatan prijevoz određenog broja kg prtljage na zračnim linijama (što plaća prema cjeniku zračnog prijevoznika). Kod prijevoza autobusom putnik može ponijeti 1 komad prtljage (do 25 kg) + pancerice + skije/snowboard. Višak prtljage putnik plaća prema važećem cjeniku na licu mjesta (100 kuna po komadu). Prtljaga se prevozi na putnikov rizik, stoga preporučujemo osigurati prtljagu. Organizator nije odgovoran za uništenu, izgubljenu ili ukradenu prtljagu u prijevoznom sredstvu, kao ni za krađu prtljage ili dragocjenosti u hotelu.

Preporučujemo najam sefa u hotelu. Za izgubljenu ili oštećenu prtljagu putnik upućuje prijavu prijevozniku ili recepciji smještajnog objekta, a odštetu može potraživati isključivo od osiguravajuće kuće.

12. PUTNO OSIGURANJE

Cijena putovanja ne uključuje osiguranje otkaza putovanja, dragovoljno zdravstveno osiguranje za slučaj nezgode ili bolesti u inozemstvu i osiguranje prtljage. Potpisivanjem ugovora o putovanju čiji sastavni dio su i ovi uvjeti smatra se da je putnicima preporučen i ponuđen paket putnog osiguranja. Ukoliko putnik/ugovaratelj putovanja zahtijeva navedena osiguranja, ona se mogu ugovoriti izravno kod jednog od osiguravatelja ili kod Euro ASAP Tours-a.

Obavezno prije uplate osiguranja moraju se dostaviti podaci koje zahtijeva osiguravatelj. Kod uplate u agenciji Euro ASAP Tours djeluje samo kao posrednik.

Za ski-aranžmane i učeničke aranžmane s organiziranim prijevozom u inozemstvo, obvezna je polica zdravstvenog osiguranja ili posjedovanje Europske zdravstvene iskaznice.

Važna napomena: polica osiguranja od otkaza putovanja mora se uplatiti isključivo pri uplati prve rate (akontacije) aranžmana.

13. JAMČEVNO OSIGURANJE – OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI

U skladu sa zakonom u pružanju usluga u turizmu, u slučaju platne nemogućnosti, putnici zatečeni na putovanju kao i osobe koje su uplatile akontaciju trebaju odmah kontaktirati osiguravatelja navedenog na ugovoru o putovanju.
Euro ASAP Tours ima s osiguravateljem sklopljen ugovor o Osiguranju od odgovornosti za štetu koju prouzroči putniku neispunjenjem obveza koje se odnose na paket aranžman.

l4. ODGOVORNOST PUTNIKA

Putnik je dužan pobrinuti se da on osobno, njegovi dokumenti i stvari ispune uvjete predviđene graničnim, carinskim, zdravstvenim i drugim propisima vlastite države, kao i države u koju putuje. Putnik je dužan pridržavati se pravila ponašanja u smještajnim objektima, npr. hoteli, hosteli, apartmani, rezidencije i dr., odnosno sredstvima prijevoza i svojim postupcima ne smije onemogućavati nesmetano odvijanje programa putovanja kao i ne ugrožavati prava ostalih putnika u korištenju usluga.

U slučaju da putnik svojim ponašanjem uzrokuje štetu davatelju usluga u smještajnom objektu ili sredstvu prijevoza, odnosno onemogućava redovito i nesmetano odvijanje programa putovanja, dužan je takvu štetu odmah otkloniti, odnosno nadoknaditi oštećenom, pri čemu je u obavezi surađivati s davateljem tih usluga i Euro ASAP Tours-om. Ako putnik ugrožava redovito i nesmetano odvijanje programa putovanja kao i ako ponašanjem ometa ostale putnike, Euro ASAP Tours osim prava na naknadu štete, ima pravo putniku prekinuti putovanje u kojem slučaju će se smatrati da je putovanje prekinuto na vlastiti zahtjev putnika, pri čemu Euro ASAP Tours nije dužana snositi troškove povratka na mjesto polaska. Ako je u slučaju opisanom u prethodnom stavku ove točke, putnik, maloljetna osoba, odnosno dijete, roditelj je dužan prihvatiti povratak djeteta kući, odnosno doći po svoje dijete o vlastitom trošku.

U takvim slučajevima primjenjivat će se članak 7. Ako je putnik ozlijeđen za vrijeme pružanja usluge koja je sastavni dio programa, putnik se mora pridržavati svih liječničkih uputa u skladu s propisima. Organizator ne snosi troškove liječenja ozljeda, već to isključivo snosi putnik odnosno osiguravajuće društvo. U slučaju nemogućnosti nastavka putovanja zbog zdravstvenih, administrativnih, zakonskih i sl. razloga (gubitak stvari, dokumenata, zakašnjenje na mjesto polaska/nastavka putovanja i sl.), organizator će nastojati pomoći putniku u ostvarenju njegovih prava, ali uz uvjet da se program nesmetano odvija.
– Putnik materijalno i pravno odgovara za štetu organizatoru putovanja ako iznosi neistine kojima povređuje čast i ugled organizatora putovanja.

15. ODGOVORNOST ORGANIZATORA PUTOVANJA

Organizator je dužan brinuti o provedbi usluga kao i o izboru usluga pažnjom dobrog organizatora, te brinuti se o pravima i interesima putnika suglasno dobrim običajima u turizmu. Organizator je dužan putniku pružiti sve navedene usluge za pojedini aranžman u programu i odgovara putniku zbog eventualnog neizvršenja usluga ili dijela usluga.

Organizator je dužan u slučaju prometne nesreće, vremenske nepogode, terorističkog akta, kvara ili bilo kog drugog izvanrednog događaja više sile, pružiti putniku odgovarajuću pomoć u skladu s pravilima države u kojoj se usluga pruža. U takvim slučajevima organizator nije u obvezi osigurati sve uglavljene usluge ovisno o uputi državnih vlasti države u kojoj se događaj zbio. Organizator može skratiti boravak putnika ako država ne jamči njegovu sigurnost.

16. RJEŠAVANJE PRIGOVORA

Svaki putnik – nositelj ugovora ima pravo pismenog prigovora po osnovi ugovorene usluge. Putnik može zahtijevati srazmjernu odštetu pismenim putem (ali ne i na već iskorištene usluge, odnosno ako je program u cijelosti proveden). Svaki putnik prigovor podnosi zasebno. U protivnom prigovor se neće (odgovoriti) uzeti u postupak.
Pritužbeni postupak:

– Odmah na samom mjestu (u Hrvatskoj kao i u inozemstvu) putnik reklamira neodgovarajuću uslugu kod predstavnika organizatora, a ako ovog nema, kod izvršitelja usluga. Putnik je dužan surađivati s predstavnikom i izvršiteljem usluga u dobroj namjeri da se otklone uzroci prigovora. Ukoliko putnik ne prihvati na samome mjestu ponuđeno rješenje prigovora koje odgovara uplaćenoj usluzi, organizator neće uvažiti putnikovu reklamaciju niti na nju odgovoriti.

– Ako uzrok prigovora ne bi bio otklonjen, putnik sastavlja s predstavnikom/ davateljem usluge pismeni zapisnik.

– Najkasnije 7 dana (dani se računaju datumski bez obzira na radne i neradne) po povratku s puta, putnik predaje pismeni prigovor u prodajnom mjestu gdje je uplatio aranžman, te prilaže pismenu izjavu potpisanu od predstavnika ili davatelja usluge. Organizator će primiti u postupak (odgovoriti) samo potpuno dokumentirane pritužbe koje zaprimi u navedenom roku.

– Organizator je dužan donijeti pismeno rješenje na ovaj prigovor u roku od 14 dana po primitku prigovora u prodajnom mjestu. Organizator može odgoditi rok rješenja pritužbe (do 30 dana) zbog prikupljanja informacija i provjere navoda žalbe kod davalaca usluga. Organizator će rješavati samo one pritužbe kojima se uzrok nije mogao otkloniti u toku putovanja.

– Dok organizator ne donese rješenje, putnik se odriče posredovanja bilo koje druge osobe, sudske ustanove i davanja informacija u javna glasila. Najviša naknada po prigovoru može doseći iznos reklamiranog dijela usluga, ne može obuhvatiti već iskorištene usluge kao ni cjelokupni iznos aranžmana. Ovime se isključuje pravo na naknadu idealne štete.

– Važna napomena: organizator ne prihvaća bilo kakve reklamacije na LAST MINUTE aranžmane, posebne ponude ili ugovor kod kojeg ime objekta u kojem boravi putnik doznaje tek po dolasku na destinaciju.

– Nagradna putovanja, poklon putovanja, sponzorirana putovanja i sl. su neprenosiva. Koriste se isključivo prema jednokratno predviđenom datumu i u objektu koje je odredio organizator putovanja.

17. PUTOVANJA U ORGANIZACIJI DRUGIH ORGANIZATORA

U svim programima u kojima Euro ASAP Tours nastupa kao posrednik, Euro ASAP Tours ne odgovara za provedbu putovanja, već odgovornost snosi agencija organizator putovanja, prema čijim općim uvjetima se putovanje i provodi. Svi aranžmani koje Euro ASAP Tours zastupa kao posrednik posebno su označeni.

l8. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Putnik osobne podatke daje dobrovoljno. Putnik je suglasan da se podaci upotrijebe u svrhu realizacije programa osiguranja i marketinške svrhe Euro ASAP Toursa.

19. NADLEŽNOST SUDA

Za slučaj spora protiv putnika ili organizatora putovanja mjerodavan je sud u Zagrebu. Mjerodavno pravo je Hrvatsko. Ovo izdanje uvjeta putovanja stupa na snagu 21. 01 . 2014., te isključuje sva ranija izdanja.